Privacybeleid

1. Waarom dit privacybeleid?

De Huizen voor Toerisme Pays des Lacs et Pays de Charleroi hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, namelijk de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, die in werking is getreden op 5 september 2018 ("Privacywet") en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens ("Verordening").

Wij willen u informeren over de mogelijke handelingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in dit opzicht. Door gebruik te maken van onze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door de de Huizen voor Toerisme Pays des Lacs et Pays de Charleroi op de wijze zoals die beschreven wordt in dit document.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid. Eventuele substantiële wijzigingen zullen altijd duidelijk worden gecommuniceerd op onze website. Wij raden u echter aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens?

Christine Charue is verantwoordelijk voor de website.

Contactgegevens:

 • Huis voor Toerisme Pays des Lacs
 • Adres: route de la Plate Taille 99 – 6440 Boussu-lez-Walcourt (België)
 • Ondernemingsnummer (btw-BE): BE 860 676-248
 • E-mailadres: pdl@cm-tourisme.be
 • Telefoonnummer: +32 (0)71 14.34.89
 • Huis voor Toerisme Pays de Charleroi
 • Adres: Place Charles II, 20 - 6000 Charleroi
 • Ondernemingsnummer (btw-BE): BE 0861.561.027
 • E-mailadres: pdc@cm-tourisme.be
 • Telefoonnummer: +32(0)71.86.35.19

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de doelstellingen van de Huizen voor Toerisme Pays des Lacs en Pays de Charleroi. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën gegevens waarop de verwerking betrekking heeft.

 • Identificatiegegevens (e-mail, ...)

4. Welke doelstellingen worden nagestreefd?

De Huizen voor Toerisme verzamelen uw persoonsgegevens enkel en alleen om u een optimale, gepersonaliseerde en veilige ervaring te bieden tijdens het gebruik van de website. Bij een intensiever gebruik van onze website kunnen er meer persoonsgegevens verzamelt worden.

De verwerking van uw persoonsgegevens is dus essentieel voor het goed functioneren van de website en voor het leveren van onze diensten. De Huizen voor Toerisme verbinden zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:

 • Het aanbieden en personaliseren van een algemene service aan de Gebruiker, waaronder het versturen van nuttige informatie, nieuwsbrieven, het bieden van ondersteuning en het opvolgen van klachten.
 • Het verbeteren en personaliseren van onze diensten en producten
 • U informeren over nieuwe producten via nieuwsbrieven

Tijdens een bezoek aan onze site worden sommige gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens stellen ons in staat om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Het gaat hier om gegevens als uw IP-adres, het geografische gebied waarvandaan u de website raadpleegt, de dag en het tijdstip van het raadplegen van de website, en de geraadpleegde pagina's. Door gebruik te maken van onze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen van deze gegevens voor statistische doeleinden.

U heeft controle over de gegevens die u ons verstrekt. Als de gegevens onvolledig of onjuist blijken, behouden wij ons het recht voor om bepaalde handelingen tijdelijk of definitief te onderbreken of op te schorten.

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet worden verkocht, verstrekt of overgedragen aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. De Huizen voor Toerisme hebben alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een inbreuk op gegevens te voorkomen.

5. We gebruiken ook cookies!

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om onze vaste bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden.

Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, nodigen wij u uit om ons Cookiebeleid te raadplegen.

We raden u aan om cookies toe te staan als u onze website bezoekt. Het staat u echter vrij om ze via uw browserinstellingen uit te schakelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

6. Wat zijn uw rechten?

 1. Garantie op een eerlijke en rechtmatige verwerking

  Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de legitieme doeleinden die in punt 4 zijn uiteengezet. Ze worden op passende, relevante en niet-overdraagbare wijze verzameld en verwerkt en worden niet langer bewaard dan nodig is om de nagestreefde doelstellingen te bereiken.

  We hebben alle technische en veiligheidsmaatregelen genomen om de risico's van illegale of onbevoegde toegang of verwerking van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken. In geval van een inbraak in de computersystemen van de Huizen voor Toerisme zullen de Huizen voor Toerisme onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 2. Recht op toegang

  Als u uw identiteit kunt bewijzen, heeft u recht op informatie over de verwerking van uw gegevens. Zo hebt u het recht om te weten wat het doel van de verwerking is, om welke categorieën van gegevens het gaat, aan welke categorieën van ontvangers de gegevens worden overgedragen, welke criteria worden gehanteerd om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen en welke rechten u op uw gegevens kunt uitoefenen.

 3. Recht op wijziging

  Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf de nodige wijzigingen in zijn "gebruikersaccount" aan te brengen, maar u kunt ook een schriftelijk verzoek aan ons richten.

 4. Recht op verwijdering (of "het recht om vergeten te worden")

  U heeft onder andere in de volgende gevallen het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen:

  Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;

  U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

  U heeft op geldige wijze gebruik gemaakt van uw recht op verzet;

  Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

  Uw gegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 5. Recht op beperking van de verwerking

  In bepaalde gevallen heeft u het recht om te vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, in het bijzonder als de juistheid van de gegevens wordt betwist, als uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of zolang nodig is voor CM Tourisme om te controleren of u uw recht op het wissen van uw gegevens geldig kunt uitoefenen.

 6. Recht van verzet

  U heeft ook te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. CM Tourisme zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij CM Tourisme kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens die prevaleren boven uw recht van verzet.

 7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  U heeft het recht om alle persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen. Op uw verzoek kunnen deze gegevens aan een andere dienstverlener worden overgedragen, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 8. Recht om uw toestemming in te trekken

  U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerking van uw toestemming vóór de intrekking.

8. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen stuurt u ons uw verzoek per aangetekende brief naar:

Huis voor toerisme Pays des Lacs
Route de la Plate Taille 99, 6440 Boussu-lez-Walcourt

of per e-mail aan pdl@cm-tourisme.be. Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk, en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van de aanvraag beantwoorden.

Mogelijkheid tot het indienen van bezwaar

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door het Huis voor Toerisme Pays des Lacs en het Huis voor Toerisme Pays de Charleroi, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die op 25 mei 2018 omgevormd is tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be/).