Cofinanciering

Une

Voor het bevorderen van toerisme zijn investeringen en een territoriale dynamiek nodig. Hiervoor heeft de dienst voor toerisme Pays des Lacs zich aangemeld voor een aantal projecten van de Europese Unie en het Waals gewest:

INTERREG V - Eurocyclo

Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen 2014-2020 is een Europees programma voor grensoverschrijdende samenwerking. Het omvat vier thema’s :

  1. Het verbeteren en ondersteunen van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie;
  2. Het verbeteren van het grensoverschrijdende concurrentievermogen van het MKB;
  3. Bescherming en verrijking van het milieu door een gezamenlijk beleid inzake de grensoverschrijdende natuurlijke hulpbronnen;
  4. Het bevorderen van de samenhang en de gemeenschappelijke identiteit van de grensgebieden.

MEER INFORMATIE

Eurocyclo

Elfpo - WPOP - Bossen rond Chimay

Het project ‘Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling’ (Elfpo) maakt projecten mogelijk op het gebied van 6 thema’s: landbouw, toerisme, gezondheid en sociale cohesie, biodiversiteit, bossen, energie.

Het Waalse Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 richt zich op drie doelstellingen :

  1. Verbeteren van het concurrentievermogen van de land- en bosbouwsector;
  2. Versterken van de complementariteit van deze sectoren en het milieu;
  3. Bevorderen van een dynamisch landelijk gebied door de leefbaarheid te verbeteren en het creëren van banen te stimuleren.

MEER INFORMATIE

FPC

Elfpo - LEADER - De Laars van Henegouwen beter op de kaart zetten als toeristische bestemming bij uitstek

De LEADER-projecten voor samenwerking voor plattelandsontwikkeling en meer bepaald maatregel 19 van het Waals Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 hebben tot doel een geïntegreerde bottum-up-aanpak, het opzetten van een netwerk en samenwerking tussen de partijen in het gebied, evenals innovatie en het opzetten van publieke/private samenwerkingsverbanden.

MEER INFORMATIE

Leader